Η Επιτροπή ανακοίνωσε, ότι ενέκρινε σήμερα την ανανέωση της έγκρισης του glyphosate για πέντε χρόνια, ενώ η περίοδος για την οποία προτείνει συνήθως η Επιτροπή τη χορήγηση αδειών είναι 15 έτη, όταν ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια για την έγκριση, το glyphosate δεν είναι συνηθισμένη περίπτωση.

Με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, επίσημα, χθες,  η Επιτροπή απαντά στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με θέμα: «Η απαγόρευση του glyphosate και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα και δεσμεύεται να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση. Αναφέρει, δε, πως στην έκδοση της απόφασης, συνεκτίμησε επίσης προσεκτικά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής,  Frans Timmermans, δήλωσε σχετικά: «Είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ αφιέρωσαν τον χρόνο τους για να ασχοληθούν απευθείας με ένα ζήτημα που τους ενδιαφέρει. Η Επιτροπή τους άκουσε και τώρα θα δράσει. Πρέπει να γίνει πιο διαφανής ο τρόπος με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις στον τομέα αυτόν. Την προσεχή άνοιξη η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για το πόσιμο νερό, όπως υποσχεθήκαμε ανταποκρινόμενοι σε μια άλλη επιτυχή πρωτοβουλία. Συμπερασματικά, υποστηρίζω σθεναρά το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζουν την άποψή τους μ’ αυτόν τον τρόπο και ζητώ από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ενεργήσουν ταχύτατα ώστε να προχωρήσουν οι προτάσεις μας που θα καταστήσουν ευκολότερη τη διεξαγωγή επιτυχών πρωτοβουλιών των Ευρωπαίων πολιτών στο μέλλον.

Επίσης, ο Vytenis Andriukaitis, ο αρμόδιος επίτροπος για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε τα εξής: «Από την αρχή της θητείας μου, υποστήριξα σθεναρά ότι πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων όπως και στην πρόσβαση στις επιστημονικές μελέτες βάσει των οποίων εγκρίνονται οι δραστικές ουσίες. Θα υποβάλω πρόταση για την αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων την άνοιξη του 2018. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό είναι τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε ό,τι αφορά τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φυτοφαρμάκων στις αγορές τους. Πρέπει να εξασφαλίσουν επίσης ότι τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται με τρόπο ορθολογικό και σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις επισήμανσης. Η διαφάνεια, η ανεξαρτησία και η ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων είναι οι στόχοι μας. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να διαπνέουν τις εργασίες μας και σ’ αυτό θα επικεντρώσω τις προσπάθειες μου».

Tι απαντά η Επιτροπή  στα τρία αιτήματα της ΕΠΠ:

 

  1. «Απαγόρευση των ζιζανιοκτόνων με βάση το glyphosate, η έκθεση στα οποία έχει συνδεθεί με καρκίνους στον άνθρωπο και έχει προκαλέσει την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων»:

 

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας, τη χρήση και/ή την απαγόρευση προϊόντων με βάση το glyphosate στο έδαφός τους. Στην ΕΕ, εγκρίνονται μόνο οι ουσίες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται ασφαλώς. Ύστερα από ενδελεχή επιστημονική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων για το glyphosate, από την οποία συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του glyphosate και του καρκίνου στον άνθρωπο, και ύστερα από θετική ψηφοφορία μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών μελών στις 27 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την ανανέωση της έγκρισης του glyphosate για πέντε έτη.Ο πρόεδρος κ. Juncker έθεσε στην ημερήσια διάταξη του Σώματος των Επιτρόπων το θέμα αυτό επανειλημμένα, για να εξασφαλίσει πλήρη πολιτική υιοθέτηση από την Επιτροπή. Βάσει αυτών των πολιτικών συζητήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει τη μείωση της διάρκειας της προτεινόμενης ανανέωσης από τα 15 έτη στα 5, γεγονός που εξασφάλισε την ευρύτερη δυνατή στήριξη από τα κράτη μέλη.

 

  1. «Διασφάλιση ότι η επιστημονική αξιολόγηση των φυτοφαρμάκων τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ βασίζεται αποκλειστικά σε δημοσιευμένες μελέτες, οι οποίες έχουν ανατεθεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και όχι από τον βιομηχανικό κλάδο των φυτοφαρμάκων»:

 

Η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα ότι η διαφάνεια στις επιστημονικές αξιολογήσεις και τη λήψη αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης στο σύστημα κανονιστικής ρύθμισης που διέπει την ασφάλεια των τροφίμων. Η διατήρηση και η βελτίωση ισχυρής, διαφανούς και ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης είναι καίριας σημασίας. Η Επιτροπή θα υποβάλει, έως την άνοιξη του 2018, νομοθετική πρόταση που θα καλύπτει αυτές και άλλες, συναφείς πτυχές όπως η διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Η Επιτροπή θα προτείνει την αλλαγή των ισχυόντων κανόνων, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι επιστημονικές μελέτες είναι διαθέσιμες στο κοινό. Οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν πώς λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις, με τόσο εκτεταμένες συνέπειες για τη ζωή τους, για την έγκριση ή την απαγόρευση ορισμένων ουσιών. Η πολιτική ευθύνη και η μεγαλύτερη διαφάνεια είναι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος.

 

  1. «Καθορισμός υποχρεωτικών στόχων για τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων με προοπτική την επίτευξη ενός μέλλοντος χωρίς φυτοφάρμακα»:

 

Η πολιτική της ΕΕ ήδη προσανατολίζεται στη μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα και στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος χωρίς φυτοφάρμακα, όπως είναι και το αίτημα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχουν στο πλαίσιο της οδηγίας για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων και θα μειώσουν την εξάρτηση από τα φυτοφάρμακα. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης κληθεί να θέσουν ακριβέστερους και μετρήσιμους στόχους στα εθνικά σχέδια δράσης τους. Επιπροσθέτως, για την παρακολούθηση των τάσεων ως προς τη μείωση των κινδύνων από τη χρήση των φυτοφαρμάκων σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή θα καθορίσει εναρμονισμένους δείκτες κινδύνου επιπλέον των υπαρχόντων εθνικών δεικτών κινδύνου. Οι εν λόγω δείκτες θα δώσουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μελλοντικών πολιτικών επιλογών. Η Επιτροπή θα επαναξιολογήσει την κατάσταση στη βάση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν και θα εκτιμήσει αν υπάρχει ανάγκη να καθοριστούν, σε επίπεδο ΕΕ, υποχρεωτικοί ποσοτικοί στόχοι για τα φυτοφάρμακα.

Προσεχώς:

– Για την προπαρασκευή νομοθετικής πρότασης: Τον Ιανουάριο του 2018 θα δημοσιευτεί έκθεση σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, όπου θα αποτιμηθεί η ισχύουσα νομοθεσία. Θα δρομολογηθεί επίσης δημόσια διαβούλευση, ώστε να τροφοδοτήσει τη σύνταξη της πρότασης που θα παρουσιαστεί μέχρι την άνοιξη του 2018.

 

– Για μια πιο ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, η Επιτροπή θα παρακολουθήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τη συνέχεια του θέματος, βασιζόμενη σε έκθεση που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Πηγή: Βlog:marina anastas.kourbela