Το σχέδιο οδηγίας για το μειωμένο συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, που θα συνεδριάσει  την Τρίτη 21 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται πως το Συμβούλιο επεξεργάζεται  την πρόταση για την τροποποίηση της ισχύουσας οδηγίας περί ΦΠΑ της Ε.Ε., προκειμένου να παρασχεθεί στα κράτη-μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά.

Επιδιώκει, δε, την επίτευξη συμφωνίας για την πρόταση τον Μάιο του 2017.

Το σχέδιο πρότασης είναι μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Ε.Ε. για τον εκσυγχρονισμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την ψηφιακή οικονομία στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ε.Ε. για την ενιαία ψηφιακή αγορά.

Λόγοι για την τροποποίηση της οδηγίας

Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., οι ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις επιβαρύνονται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (τουλάχιστον 15 %). Αντιθέτως, δημοσιεύσεις σε υλικά μέσα μπορεί να επωφελούνται από σημαντικά χαμηλότερους συντελεστές, οι οποίοι ορισμένες φορές μπορεί να είναι μηδενικοί.

Η πρόταση τροποποίησης της ισχύουσας οδηγίας της Ε.Ε. για τον ΦΠΑ έχει στόχο, όπως προαναφέρθηκε, να επιτρέψει στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις να επωφεληθούν από μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, όπως συμβαίνει με τις δημοσιεύσεις σε υλικά μέσα.

Οι τροποποιημένοι κανόνες ΦΠΑ της Ε.Ε., επισημαίνουν αρμόδιοι της Ε.Ε. επί του θέματος, θα συμβάλουν στην επιδίωξη της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά και, γενικότερα, θα συνδράμει προκειμένου αυτοί να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία.